Μπριτζτάουν, Μπαρμπάντος

Πληροφορίες γι' αυτό το λιμάνι θα είναι σύντομα διαθέσιμες.
Πηγή: Wikipedia.com

Χάρτης Λιμανιού: Μπριτζτάουν, Μπαρμπάντος