Αρχική :: Γενικοί Όροι Συμμετοχής Πελάτη σε Οργανωμένο Ταξίδι

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Πελάτη σε Οργανωμένο Ταξίδι

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής καθώς η συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις κρουαζιέρες ή τα ταξίδια της εταιρείας Navihellas EΠΕ Κέντρο Κρουαζιέρας, σημαίνει και προϋποθέτει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων ταξιδιωτών, των γενικών όρων και των όρων της παρούσας σύμβασης ταξιδίου. Για τα προγράμματα των κρουαζιερών η συμμετοχή των επιβατών υπόκειται, επίσης, στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για την μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. Οι γενικοί όροι συμμετοχής, συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι ή κρουαζιέρα της εταιρείας Navihellas EΠΕ Κέντρο κρουαζιέρας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από τον ΗΑΤΤΑ για τα μέλη του. Οι κάτωθι Γενικοί Όροι Συμμετοχής είναι σύμφωνοι με την οδηγία 90/314 και το Προεδρικό Διάταγμα 339/1996 και σε εφαρμογή με αυτή  αφορούν την συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο, ομαδικό ή μεμονωμένο ταξίδι ή/και πρόγραμμα κρουαζιέρας που πραγματοποιείται από την εταιρεία μας, σε συνεργασία με άλλα ταξιδιωτικά γραφεία, ή/και αεροπορικές εταιρείες ή/και ακτοπλοϊκές-ναυτιλιακές εταιρείες ή/και ξενοδοχεία κλπ. Ως οργανωμένο ταξίδι θεωρείται ο συνδυασμός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία μεταφορά ή/και διαμονής ή/και άλλων τουριστικών υπηρεσιών, μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον οι εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία τουλάχιστον διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή. Οργανωμένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί μέρους υπηρεσιών-ενός και του αυτού οργανωμένου ταξιδιού-γίνεται με χωριστή τιμολόγηση, αλλά στο χρονικό διάστημα και από τον ίδιο παροχέα. Δεν θεωρείται οργανωμένο ταξίδι, η μεμονωμένη πώληση εισιτηρίου μεταφοράς ή καταλύματος ή άλλης τουριστικής υπηρεσίας.
Στους Γενικούς Όρους συμμετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριμένες και ειδικές πληροφορίες, προορισμούς, τιμές, ημερομηνίες και ωράρια αναχώρησης και επιστροφής κλπ, που αφορούν το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το πρόγραμμα κάθε κρουαζιέρας ή ταξιδιού και τον σχετικό τιμοκατάλογο.
Οι Γενικοί όροι συμμετοχής διέπουν την συμβατική σχέση, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του πελάτη και επιβάτη καθώς και της εταιρείας Navihellas ΕΠΕ Kέντρο Κρουαζιέρας και δεσμεύουν τα μέρη είτε αυτοί έχουν αναγνωσθεί είτε όχι. 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ):
Είμαστε η εταιρεία με επωνυμία «NAVIHELLAS ΕΠΕ KΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΕΠΕ.», με τον διακριτικό τίτλο  «NAVIHELLAS ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ» με έδρα τον Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 83, 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, με αριθμό ειδικού σήματος ΕΟΤ ΜΗΤΕ 0207Ε61000091200, μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) με αρ. 2073, που διοργανώνουμε κρουαζιέρες και ταξίδια, τις οποίες πωλούμε ή διαθέτουμε προς πώληση οι ίδιοι ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου (πωλητή), εφεξής ‘ο Διοργανωτής’ ή ‘η Εταιρεία’.
 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ:
‘Εταιρεία’ σημαίνει Navihellas ΕΠΕ Κέντρο Κρουαζιέρας.
‘Πελάτης’ ή ‘Επιβάτης’ είστε εσείς, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που καλύπτεται τον εαυτό σας ή και την οικογένειά σας ή και την ομάδα που εκπροσωπείτε και τους οποίους καλύπτετε οικονομικά. Είναι δηλαδή ο ταξιδιώτης ή ο συμμετέχων στην κρουαζιέρα και σημαίνει κάθε πρόσωπο/α συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.
‘Ταξίδι’ σημαίνει το οργανωμένο ταξίδι ή κρουαζιέρα που συμπεριλαμβάνει άνω των δύο υπηρεσιών και η διάρκεια του οποίου υπερβαίνει τις 24 ώρες ή έστω μία διανυκτέρευς.
‘Αποσκευή/ές’ σημαίνει κάθε αντικείμενο όπως τσάντα, βαλίτσα κλπ που μεταφέρει ο πελάτης ή επιβάτης κατά τις μετακινήσεις του.
‘Τιμή’ είναι η αξία, επιμέρους ή συνολική, του ταξιδιού ή της κρουαζιέρας και αναφέρεται σε τιμοκατάλογο ή προτείνεται εγγράφως ή προφορικά από την εταιρεία στους πελάτες ή επιβάτες
‘Μεταφορέας’ σημαίνει το πρόσωπο ή η εταιρεία μεταφορική (πούλμαν) ή αεροπορική ή ακτοπλοϊκή (πλοία γραμμής) ή πλοιοκτήτρια εταιρεία κρουαζιερόπλοιων κλπ. για την οποία έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς (εισιτήριο).
‘Αερομεταφορέας’ σημαίνει εθνική ή, διεθνής αεροπορική εταιρεία καθώς και εταιρεία charter (ναυλωμένο αεροπορικό μέσο μεταφοράς.
‘Σύμβαση Μεταφοράς’ σημαίνει το εισιτήριο, το έγγραφο δηλαδή που φέρει τον τίτλο «Εισιτήριο Μεταφοράς Επιβατών και Αποσκευών» ή το ηλεκτρονικό εισιτήριο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε εγγράφου που ενσωματώνεται σε αυτό, άμεσα ή κατά παραπομπή ή θεωρείται αναγκαίο παράρτημά του.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ:
Η συμμετοχή σας σε ‘ταξίδι’ προϋποθέτει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του τουριστικού γραφείου μας και του ‘επιβάτη’ ή ‘πελάτη’, αντίγραφο της οποίας λαμβάνετε υποχρεωτικά. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής. Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής, συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι σημαίνει αυτόματα ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους καθώς και την σύμβαση για λογαριασμό σας, για λογαριασμό της οικογενείας σας ή της ομάδας (γκρουπ) μικρής ή μεγάλης, την οποία εκπροσωπείται συμπεριλαμβανομένων ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες) καθώς και παιδιών και ανηλίκων.
 
4. ΓΕΝΙΚΑ:
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από την Εταιρεία μας, κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν εφ’ όσον εν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού.
Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν, στον οποίο και αναφέρονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους πελάτες.
Η τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, των υπηρεσιών και της τιμής του περιέχεται στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη (εταιρεία και πελάτης).
Σημειώνουμε, ότι οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του πελάτη, όσον αφορά την κρουαζιέρα ή το ταξίδι στο οποίο συμμετέχει, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφ’ όσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, και για τον λόγο αυτόν η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνα, fax, email), ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει σε επαφή μαζί σας.
 
5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ:
Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας αν είστε άνω των 18 ετών ή αν συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικα, εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και με την ισχύουσα κάθε φορά τιμή και λοιπές επιβαρύνσεις. Οι εγγραφές-κρατήσεις γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή υποκαταστήματα των διοργανωτών ή πωλητών ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή μέσω ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: α) της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο, και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους.
Έγκυρη είναι μία εγγραφή αν αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων εντός 30 ημερών πριν την αναχώρηση ή αναλόγως με τους όρους της εκάστοτε πλοιοκτήτριας εταιρείας (αν αφορά κρουαζιέρα) ή αν πρόκειται για κράτηση που πραγματοποιείται πριν από 30 ημέρες πριν την αναχώρηση θα πρέπει να εξοφλήσετε πλήρως την συμμετοχή σας κατά την εγγραφή σας στο ταξίδι ή στην κρουαζιέρα. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του παρόντος εγγράφου.  
Τυχόν ειδικές προσφορές τιμών κρουαζιερών που πωλούνται με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που αναφέρονται στο διαφημιστικό φυλλάδιο ή ιστοσελίδα-και που προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και αναλόγως διαθεσιμότητας, ισχύουν μόνο για νέες κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την ανακοίνωση της ειδικής τιμής ή προσφοράς.
Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες, μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στην κρουαζιέρα ή στο ταξίδι, ή δε εταιρεία θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν της ζητηθεί.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει συμπληρωματικούς ή εναλλακτικούς όρους συμμετοχής σε ειδικές συμβάσεις που αφορούν κυρίως ομαδικά ταξίδια, συνέδρια ή ταξίδια κινήτρων. Τυχόν συμπληρωματικοί ειδικοί όροι που θα συμφωνηθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί θα εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τους παρόντες Όρους. Η αγορά του εισιτηρίου της κρουαζιέρας ή οποιουδήποτε ταξιδιού, σημαίνει αυτόματη αποδοχή εκ μέρους των πελατών των όρων συμμετοχής του μεταφορέα και της εκάστοτε πλοιοκτήτριας εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται στις ιστοσελίδες και στα έντυπά τους. (έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή). Οι δηλώσεις συμμετοχής εγγραφής αρχίζουν άμεσως μετά την ανακοίνωση της κρουαζιέρας ή του ταξιδιού.
Συνιστούμε, εφ’ όσον σας ενδιαφέρει κάποια κρουαζιέρα ή ταξίδι  και προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, να εγγράφεστε έγκαιρα.
 
6. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ:
H τιμή, αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό μας ή στην εκάστοτε έγγραφη ή προφορική πρόταση της εταιρείας,  όπου αναλύονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη-φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, visa κλπ.). Οι τιμές των κρουαζιερών και των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος (η συγκεκριμένη ημερομηνία αναφέρεται σ’ αυτόν), με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και άλλα έξοδα ή ασφάλειας, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η εταιρεία, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν.
Η τιμή της κρουαζιέρας και του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει-αυξηθεί πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, επιβάρυνσης καυσίμων κλπ.

Οι τιμές που αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους έχουν υπολογισθεί με συγκεκριμένα δεδομένα, όπως συναλλαγματικές ισοτιμίες, που ισχύουν στις ημερομηνίες οργάνωσης του προγράμματος, συγκεκριμένο κόστος ταξιδιού (μεταφορές, αεροπορικοί ναύλοι, καταλύματα) κλπ. Οι τιμές αυτές είναι πιθανόν να τροποποιηθούν-αυξηθούν λόγω • Tυχόν αύξησης αεροπορικών ναύλων. • Τυχόν επιβολής επίναυλου καυσίμων. • Τυχόν ανεπαρκούς-μικρού αριθμού συμμετεχόντων • Τυχόν αύξησης συναλλαγματικών ισοτιμιών σε σχέση με το Ευρώ. κλπ.
Στις τιμές που αναφέρονται στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται αναλυτικά, τι ακριβώς περιλαμβάνεται ή/και τι δεν περιλαμβάνεται στην τιμή. Συνήθως στις τιμές των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων ή τα λιμενικά έξοδα όταν πρόκειται για κρουαζιέρες, έξοδα ειδικής άδειας εισόδου (βίζα) καθώς επίσης προσωπικά έξοδα όπως ποτά, προαιρετικές εκδρομές και φιλοδωρήματα.

Στα περισσότερα κρουαζιερόπλοια υπάρχει χρέωση φιλοδωρήμστος για το προσωπικό του πλοίου, η οποία ανάλογα την εταιρεία μπορεί να περιλαμβάνεται στο κόστος της κρουαζιέρας ή να αποτελεί επιπλέον χρέωση.
Ανάλογα την εταιρεία, το φιλοδώρημα μπορεί να είναι υποχρεωτικό για προπληρωμή μαζί με την κρουαζιέρα ή να είναι δυνατό να εξοφληθεί στο κρουαζιερόπλοιο.

Celestyal Cruises: Τα φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται στις τιμές της κρουαζιέρας και δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση
MSC Cruises: €12 κατ' άτομο ανά ημέρα / €15 κατ’ άτομο ανά ημέρα για τις κρουαζιέρες στην Καραϊβική
Norwegian Cruise Line: €18 κατ' άτομο ανά ημέρα (εσωτερικές, εξωτερικές, εξωτερικές με ιδιωτικό μπαλκόνι καμπίνες και μίνι σουίτες
€23 κατ’ άτομο ανά ημέρα (Σουίτες και Haven Σουίτες)
Princess Cruises: €15 κατ' άτομο ανά ημέρα (εσωτερικές, εξωτερικές, εξωτερικές με ιδιωτικό μπαλκόνι καμπίνες)
€17 κατ’ άτομο ανά ημέρα (Σουίτες)
Holland America Line: €15 κατ' άτομο ανά ημέρα
PO Cruises: Τα φιλοδωρήματα είναι προαιρετικά
Cunard: €13 κατ’ άτομο ανά ημέρα


Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό για τους παραπάνω λόγους, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει ή να του προσφερθεί ένα άλλο ταξίδι ίσης ή ανώτερης αξίας. Αν το ταξίδι που θα του προσφερθεί είναι κατώτερης αξίας, θα τού επιστραφεί η διαφορά.
Υποχρέωση του πελάτη είναι να γνωστοποιήσει στην εταιρεία εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
Οι επιβαρύνσεις συνήθως αφορούν έξοδα τρίτων (φόροι αεροδρομίων, λιμένων, επιβαρύνσεις καυσίμων, συναλλαγματικές διαφορές κλπ.).
Πάγια, οι τιμές των οργανωμένων ταξιδιών αφορούν ένα άτομο και καλύπτουν μόνο τις αναφερόμενες στα «περιλαμβανόμενα» υπηρεσίες.
Η τιμή των ταξιδιών μπορεί και να μειωθεί για την προσέλκυση επιπλέον ατόμων, απαραίτητων για την πραγματοποίησή τους. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης ειδικών τιμών προσφοράς, οι οποίες ισχύουν μόνο για νέες κρατήσεις και δεν δικαιοδοτούν τους υπόλοιπους ήδη κρατημένους πελάτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή μείωση τιμής, ούτε να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, χωρίς να καταβάλουν τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Επίσης, τυχόν διάθεση των τελευταίων προπληρωμένων από την εταιρεία θέσεων σε προσφορά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι, δεν δικαιοδοτεί τους υπόλοιπους πελάτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους χωρίς να καταβάλουν τα προβλεπόμενα ακυρωτικά.
Επίσης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών.
Οι παιδικές χρεώσεις για ηλικίες 2-12 ή 2-16 ετών και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση.
Οι παιδικές χρεώσεις και ειδικές προσφορές ποικίλουν κατά περίπτωση είτε αφορά προσφορά δωρεάν διαμονής ή προσφορά έκπτωσης υπό την προϋπόθεση ότι η διαμονή τους σε δωμάτιο ξενοδοχείου ή καμπίνα κρουαζιερόπλοιου θα είναι μαζί με τουλάχιστον δύο ενήλικες. Στα charters (ναυλωμένα μέσα μεταφοράς) όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να διαμείνετε σε τρίκλινο δωμάτιο ή τρίκλινη καμπίνα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τρίτο άτομο στα τρίκλινα δωμάτια έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση. Οι ακριβείς διαφοροποιήσεις των τιμών, πάντως, αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που ισχύει.
 
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις κρουαζιέρες ή τα ταξίδια που διαθέτει στους πελάτες. Η εταιρεία, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, και των συνεργατών τους, και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών, ανωτέρας βίας και άλλων αιτίων. Λόγω της πιθανότητας μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι πελάτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν επισκέψεις ή τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις κλπ. κατά τις ημέρες των πτήσεων ή, γενικά, της μεταφοράς τους από τον έναν προορισμό στον άλλο. Τυχόν προγραμματισμένη ξενάγηση, σε περίπτωση καθυστέρησης, μεταφέρεται στις επόμενες ημέρες, και αν αυτό είναι αδύνατο επιστρέφεται το κόστος της.
Τονίζεται ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές. Θα εξαντλήσει, πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους πελάτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους πελάτες.
Σε περίπτωση που, μετά την αναχώρηση του πελάτη για το ταξίδι, η εταιρεία αδυνατεί, για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, να παράσχει σημαντικό τμήμα των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, οφείλει να προβεί στους κατάλληλους διακανονισμούς που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη συνέχιση του ταξιδιού. Εάν αυτοί οι διακανονισμοί δεν είναι εφικτοί, η εταιρεία έχει την ευθύνη να επιστρέψει τον πελάτη στον τόπο αναχώρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο επιστροφής είχε συμφωνηθεί.
Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό ή, ελλείψει αυτού, στην εταιρεία και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά με το θέμα. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στην εταιρεία οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 5 ημερών εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 5ημέρου, η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.
Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή -από πλευράς κόστους- η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, για τον οποίο θα ενημερωθείτε από το ειδικό φυλλάδιο του προγράμματος του κάθε ταξιδιού. Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει εγγράφως, και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωμένου ταξιδιού, τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό, και να τούς επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Όλα τα ομαδικά ταξίδια της εταιρείας έχουν κοστολογηθεί με βάση τα συγκεκριμένο αριθμό ενηλίκων ατόμων συνήθως τουλάχιστον 16 ατόμων, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου ταξιδιού ή κρουαζιέρας και διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του ταξιδιού αν δεν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός. Στην περίπτωση ακύρωσης, η εταιρεία  πρέπει να ειδοποιήσει τον πελάτη 14-21 τουλάχιστον ημέρες πριν την αναχώρηση και να προτείνει τυχόν εναλλακτικές λύσεις ταξιδιών. Αν δεν βρεθεί εναλλακτική λύση, η εταιρεία θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον πελάτη.
Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Οι προαιρετικές αυτές παροχές, όπως, επιτόπιες εκδρομές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία κλπ., δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά διοργανωτή / πελάτη, και πραγματοποιούνται μόνο αν συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό.
Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται από αυτή.
 
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΠΕΛΑΤΩΝ:
Οι συμμετέχοντες πελάτες στα προγράμματα ταξιδιών και κρουαζιερών της εταιρείας
δεν μπορούν να τροποποιήσουν το ταξίδι τους ή να αλλάξουν το ξενοδοχείο όταν το ταξίδι είναι σε εξέλιξη. Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής ή τυχόν διακοπής του για οποιοδήποτε λόγο η εταιρεία δεν επιστρέφει τα καταβληθέντα ποσά. Σε περίπτωση εξόδων που τυχόν προκύπτουν από διακοπή του ταξιδιού (όπως εισιτήρια επιστροφής κλπ) αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.Οι πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους ταξιδιωτικά έγγραφα όπως διαβατήρια, ταυτότητες, τυχόν πιστοποιητικά, θεωρήσεις-βίζες κλπ καθώς και για την γνησιότητα των δ ηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές, αστυνομικές, λιμενικές ή τελωνειακές αρχές.

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους παράγοντες πραγματοποίησής του. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των επιβατών και πελατών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του επιβάτη ή πελάτη που έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της κρουαζιέρας, πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο επιβάτης ή πελάτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει σ’ αυτό.
Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται αρχηγός-συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας και ποια ώρα.

Οι πελάτες από άλλες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ νωρίτερα -κατά προτίμηση την προηγούμενη ημέρα- στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού, προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών μέσων μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του οργανωμένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Πρέπει να συμμορφώνονται στο πρόγραμμα και στις οδηγίες του αρχηγού-συνοδού ή του τοπικού εκπροσώπου και είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούν τις ώρες του προγράμματος. Στις περιπτώσεις συμμετοχής σε κρουαζιέρα οφείλουν να προσέρχονται νωρίτερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Καθυστέρηση αναχώρησης πλοίου, λόγω μη έγκαιρης επιστροφής επιβάτη αποκλείεται. Παράκληση, συνεπώς, αυστηρής τήρησης αυτού του κανονισμού για να μην υπάρξει κίνδυνος να μείνει κάποιος σε ξένο τόπο χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα.
Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή τους με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους ίδιους τους πελάτες, η δε εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράμει οργανωτικά σ’ αυτό.
Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών-ανήλικων επιβατών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.
Σε περίπτωση που ο πελάτης διακόψει το ταξίδι του-με δική του απόφαση-και αποχωριστεί από την ομάδα, ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός της ομάδας επιβαρύνουν τον ίδιο.
Ο επιβάτης ή πελάτης βεβαιώνει στην εταιρεία ότι διαθέτει την κατάλληλη φυσική κατάσταση για να ταξιδέψει. Σε περίπτωση που η υγεία του επηρεάζει την ικανότητά του να ταξιδέψει πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό γιατρού πριν από την κράτηση. Τοπικές αρχές ή ο μεταφορέας διατηρούν το δικαίωμα να μοιράσουν ερωτηματολόγιο Δημόσιας Υγείας. Ο πελάτης οφείλει να δώσει ακριβείς πληροφορίες για κάθε σύμπτωμα ασθένειας. Αερομεταφορείς ή μεταφορείς διατηρούν κάθε δικαίωμα και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να αρνηθούν την επιβίβαση οποιουδήποτε επιβάτη θεωρήσουν ότι έχει συμπτώματα ιού ή μικροβίου ασθένειας ή κρίνουν ότι είναι ανίκανος να ταξιδεύσει ή να κινδυνεύσει η υγεία του. Τα θέματα αυτά ορίζονται στους Όρους Μεταφοράς του Μεταφορέα. Ο πελάτης ή επιβάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία πριν την κράτησή του για τυχόν φροντίδα ή ειδικές διευκολύνσεις που θα χρειαστεί. Αν δεν το πράξει αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση επιβίβασης. Η εταιρεία θα κάνει ότι είναι δυνατόν να διευκολύνει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών και επιβατών της.
Κατά τον ίδιο τρόπο, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού, οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον πελάτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη ή λόγω ασθένειάς του.
Πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο ή το κατάλυμά σας, να μεριμνάτε έγκαιρα για την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασμών (από τηλεφωνήματα, ποτά, κλπ.).
Ο πελάτες και επιβάτες είναι υπεύθυνοι να ζητούν εκ των προτέρων, τυχόν ειδική δίαιτα ή δίαιτες, οι οποίες είναι αναγκαίες για λόγους υγείας. Ειδική δίαιτα ή δίαιτες χορηγούνται μόνο εφ’ όσον ζητηθούν εκ των προτέρων.
Για τις περιπτώσεις συμμετοχής παιδιών στα προγράμματα ταξιδιών ή κρουαζιερών της εταιρείας, οι συνοδοί γονείς ή φίλοι ή συγγενείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών και οφείλουν να βεβαιώνουν ότι τα παιδιά συμπεριφέρονται σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης ή πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι, στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος πελάτης είναι άτομο του άλλου φύλου ή λόγω επιβάρυνσης της αλλαγής ονόματος που προβλέπεται από κανονισμούς της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην εταιρεία μας για την καταβολή τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης. Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση νέας θέσης, δεν θα φέρει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.
Η αγορά του εισιτηρίου της κρουαζιέρας ή οποιουδήποτε ταξιδιού, σημαίνει αυτόματη αποδοχή εκ μέρους των πελατών των όρων συμμετοχής του μεταφορέα και της εκάστοτε πλοιοκτήτριας εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται στις ιστοσελίδες και στα έντυπά τους. (έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή).
Παράπονα πελατών για υπηρεσίες που κρίνουν ότι δεν είναι καλές, πρέπει να γίνονται τη στιγμή που δημιουργείται τυχόν πρόβλημα είτε απ’ ευθείας προς τον αρχηγό-συνοδό είτε προς τους υπευθύνους του πλοίου (όταν πρόκειται για κρουαζιέρα) και σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει γνώση η εταιρεία. Παράπονα εκ των υστέρων δεν βοηθούν και δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν. Σε περίπτωση που εκδηλώνονται μετά το ταξίδι ή την κρουαζιέρα, η παρέμβαση της εταιρείας θα είναι καθαρά μεσολαβητική, μεταξύ του πελάτη και της μεταφορικής ή αερομεταφορικής εταιρείας ή ξενοδοχείου ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας, αν ειδικά πρόκειται για συμμετοχή σε κρουαζιέρα. Παράπονο/α ή διαμαρτυρία/ες που δεν εκφράστηκαν στη διάρκεια του ταξιδιού ή της κρουαζιέρας δεν είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά και αντίκεινται στους όρους συμμετοχής. Για οποιοδήποτε λόγο τυχόν παράπονο μετά την επιστροφή του ταξιδιού ή της κρουαζιέρας θα πρέπει να γίνεται εγγράφως προς την εταιρεία εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επιστροφής του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως σε κάθε επιστολή την οποία θα λάβει.

9. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΠΛΟΙΑ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ - ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Η επιλογή των ξενοδοχείων και καταλυμάτων γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους, όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού.
Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων διαθέτουν δύο κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές. Προς εξυπηρέτηση των πελατών, ορισμένα ξενοδοχεία τοποθετούν και τέταρτο κρεβάτι είναι, όμως, αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αρκετά περιορισμένος.
Στα γκρουπ, και γενικά στα ταξίδια-πακέτα, συνήθως δεν δίνονται διακεκριμένα δωμάτια, λόγω των ειδικών οικονομικών τιμών.
Σε περίπτωση υπερκρατήσεων (overbookings) από πλευράς ξενοδοχείου ή αερομεταφορέα το γραφείο μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.
Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 13:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, η εταιρεία θα προσπαθήσει να σας εξυπηρετήσει και αν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση.
Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του πελάτη, και εφ’ όσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και η εταιρεία, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν του ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.
Στα πλοία, γενικά, οι καμπίνες είναι μικρότερες από τα δωμάτια των ξενοδοχείων και, εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώματα), διακρίνονται σε εξωτερικές (με παράθυρο ή φινιστρίνι ή μπαλκόνι) και σε εσωτερικές (μεταξύ των διαδρόμων του πλοίου και χωρίς εξωτερική επαφή). Επίσης, μπορεί να είναι τύπου «κουκέτας», με κρεβάτια πάνω και κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καμπίνων (lux, superior κλπ.) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών εταιρειών.
Θα πρέπει εδώ να γνωρίζετε, ότι στα ταξίδια με πούλμαν οι θέσεις δίνονται συνήθως με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή άλλως σύμφωνα με την ρύθμιση που επιθυμεί ο οργανωτής ή εκπρόσωπος του γκρουπ.  
Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, μηχανές, τηλέφωνα και τα άλλα προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυμάτων, καθώς και στα μέσα μεταφοράς.
 
10. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ:
Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο σε ισχύ. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες, οι οποίες αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου με λατινικούς χαρακτήρες. Η εταιρεία συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ, τουλάχιστον μέχρι κάποιο εύλογο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας, για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητάς σας και για την αποφυγή προβλημάτων, κατά τις μετακινήσεις σας.
Προσοχή: Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των πελατών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ αυτές. Η συγκεκριμένη πληροφορία για κάθε ταξίδι, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, βρίσκεται στο πρόγραμμα ή άλλο έντυπο του ταξιδιού, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος.  
Η εταιρεία παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά -ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο πελάτης ή επιβάτης.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο.
Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως την εταιρεία και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν.
Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι, χωρίς χρέωση ακυρωτικών.
Η εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις, για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω, όμως, και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε πελάτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.
Προσοχή: α) Πολλά ταξίδια συνεπάγονται έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό των πελατών, ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνα) ή σε περιοχές τροπικές ή περισσότερο νοσογόνες, όπως στην Αφρική, Ασία, Ν. Αμερική κλπ.
Οι πελάτες, και ιδιαίτερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα άτομα με προβλήματα υγείας (πίεση, καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλεργίες) ή κινητικότητας και οι έγκυες γυναίκες, θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους και να ενημερώνουν σχετικά την εταιρεία, καθώς και να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση, η οποία απαιτείται και από τους μεταφορείς και άλλους παροχείς υπηρεσιών, ότι μπορούν να ταξιδέψουν ακίνδυνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη, με υπεύθυνη δήλωσή τους.
β) Επίσης, πολλές από τις δραστηριότητες κάθε είδους, που περιλαμβάνονται στις κρουαζιέρες ή στα ταξίδια (π.χ. υπαίθριες δραστηριότητες), μπορεί να απαιτούν καλή υγεία και φυσική κατάσταση από την πλευρά των επιβατών ή πελατών για την πραγματοποίησή τους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πελάτες και επιβάτες, θα πρέπει να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, ότι είναι σε θέση ν’ ασχοληθούν ακίνδυνα με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Είναι χρήσιμο να γίνεται προληπτικά εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή, όταν δεν λαμβάνονται αυστηρά τα μέτρα προσωπικής υγιεινής σε κοινόχρηστους χώρους και καθαριότητας στη λήψη νωπών τροφών και πόσιμου νερού.
Ταξιδιωτική Θεώρηση – Βίζα για ΗΠΑ (Visa Waiver Program ή VWP. Oι πελάτες ή επιβάτες πρέπει να έχουν κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής με τις αεροπορικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα VWP. Επίσης, πρέπει να έχουν διαβατήριο εν ισχύ. Θα πρέπει να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο-φόρμα , Εlectronic System Travel Authorization ESTA, που υπάρχει στην ιστοσελίδα
https://esta.cbp.dhs.gov της Αμερικανικής Πρεσβείας. Η αίτηση εγκρίνεται άμεσα και ο πελάτης ή επιβάτης μπορεί να τυπώσει την έγκριση της αίτησης και να την προσκομίσει μαζί με το εισιτήριό του στο αεροδρόμιο για την αναχώρησή του. Το αναλυτικό κείμενο και τυχόν προσθήκες της Αμερικανικής Πρεσβείας θα τα βρείτε στο https://athens.usembassy.gov/pr-2010-11.html και την αίτηση ESTA και ερωτηματολόγιο στο https://esta.cbp.dhs.gov .
 
11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
Η εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε πρόγραμμά της, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών της, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισμό των πελατών.
Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή αναγράφονται στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη.
Επειδή οι ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες, για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, στα επιθυμητά ποσά του κάθε πελάτη ή επιβάτη. Η εταιρεία προτείνει στους πελάτες της προαιρετικό/α πακέτο/α ταξιδιωτικής ασφάλειας σε χαμηλό πρόσθετο κόστος. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα την επιλογή ενός τέτοιου προαιρετικού πακέτου ταξιδιωτικής ασφάλειας, προς όλους τους πελάτες και επιβάτες της εταιρείας, σε όλα τα προγράμματα ταξιδιών και κρουαζιερών.
Η ταξιδιωτική ασφάλεια καλύπτει ασφαλιστικούς κινδύνους αναλόγως των ασφαλιστικών ποσών και αφορά περιπτώσεις ατυχημάτων, τυχόν ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια, νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια, έξοδα μεταφοράς ή επαναπατρισμού κλπ.
 Αν ενδιαφέρεστε για πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο γραφείο μας για να ενημερωθείτε σχετικώς.
Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας-στη διάρκεια ταξιδιού σας-εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα,για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας».
 
12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Η ευθύνη του μεταφορέα ή αερομεταφορέα λόγω θανάτου ή τραυματισμού καθώς και απώλεια ή ζημιάς αποσκευών υπόκειται στις διεθνείς Συνθήκες και περιορίζεται σύμφωνα με τις αυτές. Οι όροι των διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων ή συμβάσεων που ακολούθησαν, ενσωματώνονται ρητώς στην παρούσα σύμβαση. Η ευθύνη της εταιρείας είναι περιορισμένη και-υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις-δεν ξεπερνά την ευθύνη του μεταφορέα ή αερομεταφορέα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της μεταφοράς. Σε κάθε ταξίδι ή κρουαζιέρα, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις μεταφοράς της Σύμβασης Μεταφοράς, δηλαδή το εισιτήριο που εκδίδεται από τον μεταφορέα ή αερομεταφορέα και μπορείτε να προμηθεύεστε στα γραφεία της εταιρείας ή στον επιβατικό σταθμό στο λιμάνι της επιβίβασης, αν αφορά κρουαζιέρα. Η ευθύνη της εταιρείας είναι καθαρά μεσολαβητική μεταξύ του πελάτη και της μεταφορικής ή αερομεταφορικής εταιρείας ή ξενοδοχείου ή πλοιοκτήτριας εταιρείας αν ειδικά πρόκειται για συμμετοχή σε κρουαζιέρα.
 
13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επιβάτη και πελάτη της εταιρείας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η εταιρία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Αποστολή στοιχείων με την φόρμα επικοινωνίας & τη φόρμας κράτησης εισιτηρίου για την επικοινωνία του πελάτη ή επιβάτη με το γραφείο μας, ή και για την κράτηση εισιτηρίου απαιτούνται: Ονοματεπώνυμο - Τηλέφωνο - email, τα οποία και διατηρούνται στο αρχείο της εταιρίας. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να διαθέτει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους και το αρχείο υπάρχει καθαρά για λόγους επικοινωνίας.
Η εταιρεία μπορεί να μοιραστεί τις πληροφορίες σας με τους μεταφορείς και αερομεταφορείς (π.χ. πλοιοκτήτριες εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, αεροπορικές εταιρίες, κλπ). Η παροχή πληροφοριών στους προμηθευτές περιορίζεται, στις πλέον αναγκαίες και απαιτούμενες, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η κράτηση.
Η εταιρεία δίνει το δικαίωμα στους επιβάτες και πελάτες της χρήστες, να εγγραφούν ή να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν ή/και να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή επικοινωνώντας με την εταιρεία.
Η εταιρεία δεν κάνει συναλλαγές με χρήστες κάτω των 18 ετών. Σε περίπτωση που γνωρίζει ότι ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών, η προσωπική πληροφορία που μας έστειλε θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσουμε ότι απαιτείται γονική συγκατάθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς.
Η χρήση των ιστοτόπων της εταιρείας
www.navihellas.gr & www.cruisenews.gr μας προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει η Πολιτική της εταιρείας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική της εταιρείας, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου. Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά  [email protected]  .  
 
14. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ:
Σε περιπτώσεις ακύρωσης συμμετοχής εκ μέρους του πελάτη αναλόγως του προγράμματος του ταξιδιού
ή της κρουαζιέρας και αναλόγως του χρόνου δήλωσης της ακύρωσης, προβλέπονται ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε μεταφορικής ή πλοιοκτήτριας εφοπλιστικής εταιρείας. Δεν επιστρέφεται ο ναύλος ή το ποσό της προκαταβολής, αν ο πελάτης, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς ειδοποίηση, δεν παρουσιαστεί να ταξιδέψει.
Σε περιπτώσεις που ο πελάτης αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι ή κρουαζιέρα για το οποίο έχει πληρώσει, είτε αυτό αφορά προκαταβολή είτε εξόφληση, μπορεί να παραχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό και αποδεκτό από τους προμηθευτές συνεργάτες, της εκάστοτε πλοιοκτήτριας εταιρείας. Αυτό ενδεχομένως να προϋποθέτει μικρή οικονομική επιβάρυνση λόγω της αλλαγής του ονόματος. Βασική προϋπόθεση είναι να ενημερωθεί η πλοιοκτήτρια εταιρεία εκ των προτέρων και έγκαιρα. Η αλλαγή ονόματος προϋποθέτει αναλόγως της πλοιοκτήτριας εταιρείας-μικρή επιβάρυνση στην τιμή. Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του επιβάτη ή πελάτη γίνονται μόνο εγγράφως προς την εταιρεία μας.
Οι επιβάτες ή πελάτες, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο, υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση. Στις κρουαζιέρες τα ακυρωτικά ποικίλουν αναλόγα με τους όρους της εκάστοτε πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Κόστος Ακυρωτικών Κρουαζιέρας κατ’ άτομο αναλόγως πλοιοκτήτριας εταιρείας:

Azamara Club Cruises
89-60 ημέρες πριν την αναχώρηση € 50 κατ΄άτομο ● 59-45 ημέρες πριν 100% της προκαταβολής ● 44-30 ημέρες πριν 25% ● 29-8 ημέρες πριν 50% ● 7-0 ημέρες πριν 100% της συνολικής τιμής.

Celebrity Cruises
Για κρουαζιέρες διάρκειας από 1-4 διανυκτερεύσεις :74-61 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% ● 60-31 ημέρες πριν από την αναχώρηση 70% ● 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και έπειτα 100%

Για κρουαζιέρες διάρκειας άνω των 5 διανυκτερεύσεων: 89-75 ημέρες πριν την αναχώρηση 25% ● 74-61 ημέρες πριν 50% ● 60-31 ημέρες πριν 75% ● 30 ημέρες πριν και έπειτα 100%.

Costa Cruises
90-45 ημέρες πριν την αναχώρηση € 50 κατ΄ άτομο ● 44-30 ημέρες πριν 25% ● 29-15 ημέρες πριν 50% ● 14-6 ημέρες πριν 75% ●5 ημέρες πριν και έπειτα 100%

Crystal Cruises
120-91 ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά 25%  ● 90-76 ημέρες πριν 50% ●70-51 ημέρες πριν 75% ●50 ημέρες πριν και έπειτα 100%

Cunard Cruises
The Cunard Fare and Early Saver: Μέχρι 91 ημέρες απώλεια της προκαταβολής ● 90-57 ημέρες πριν 50% ● 56-42 ημέρες πριν 60%  ●41-16 ημέρες πριν 70% ●15-6 ημέρες πριν 90% ●6 ημέρες πριν και έπειτα 100%
Saver Fare: Από την ημερομηνία κράτησης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης απώλεια 100%

Holland America Line
120-91 ημέρες πριν την αναχώρηση κρατείται η προκαταβολή  ●  90-76 ημέρες πριν 60% ● 75 ημέρες πριν και έπειτα 100%

Celestyal Cruises
89 - 30 ημέρες πριν την αναχώρηση απώλεια της προκαταβολής ● 29 - 0 ημέρες πριν την αναχώρηση καμία επιστροφή χρημάτων εκτός από τα λιμενικά τέλη και τα φιλοδωρήματα.

MSC Cruises
Για Κρουαζιέρες έως/& 14 Ημερών :
Έως 60 ημέρες πριν την αναχώρηση απώλεια προκαταβολής ● 59-30 ημέρες πριν 25% ● 29-22 ημέρες πριν 40% ● 21-15 ημέρες πριν 60%  ● 14-6 ημέρες πριν 80% ● 5 -0 ημέρες πριν 100% της συνολικής τιμής.
Για Κρουαζιέρες άνω των 14 Ημερών  :
Έως 90 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια της προκαταβολής ● 89-60 ημέρες πριν 25% ● 59-52 ημέρες πριν 40%, 51-35 ημέρες πριν 60%  ● 34-15 ημέρες πριν 80% ● 14 - 0 ημέρες πριν 100% της συνολικής τιμής.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους και Προϋποθέσεις της MSC CRUISES:

Όροι και προϋποθέσεις της MSC CRUISES


 

Norwegian Cruise Lines
Για Κρουαζιέρες διάρκειας έως 5 ημέρες: Μέχρι 31 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης 20%. 30-22 ημέρες πριν την αναχώρηση: 35%. 21-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50%.14-8 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75%. 7 ημέρες και λιγότερο πριν την αναχώρηση: 95%.
Για Κρουαζιέρες διάρκειας 6 ημερών και άνω: Μέχρι 31 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης 10%. 30-22 ημέρες πριν την αναχώρηση: 35%. 21-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50%.14-8 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75%. 7 ημέρες και λιγότερο πριν την αναχώρηση: 95%
Για Garden Villas (κατηγορία H1 / S1) και άνω καμπίνες με ιδιωτικό μπάνιο (κατηγορίες Η2-H9, SA και SB) ισχύουν διαφορετικά ακυρωτικά ανά άτομο:
Μέχρι 91 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης: 20%. 90-30 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης: 45%. 29-15 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης: 65%. 14-8 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75%. 7 ημέρες και λιγότερο πριν την αναχώρηση: 95%.
Princess Cruises
Για κρουαζιέρες διάρκειας έως 5 διανυκτερεύσεις : Aπό 74-45 ημέρες απώλεια της προκαταβολής ● 44-29 ημέρες πριν 50% ● 28-15 ημέρες πριν 75%  ● 14-0 ημέρες πριν 100%

Για κρουαζιέρες διάρκειας 6 διανυκτερεύσεων και άνω: Aπό 89-57 ημέρες απώλεια της προκαταβολής ● 56-29 ημέρες πριν 50% ● 28-15 ημέρες πριν 75%  ● 14-0 ημέρες πριν 100%

Royal Caribbean International
Για κρουαζιέρες διάρκειας από 3-5 ημέρες : 89-60 ημέρες πριν την αναχώρηση € 25 κατ΄ άτομο ● 59-30 ημέρες πριν € 80 κατ’ άτομο ● 29-08 ημέρες πριν 50% ● 07- 0 ημέρες πριν 100%
Για κρουαζιέρες διάρκειας άνω των 6 ημερών : 89-60 ημέρες πριν την αναχώρηση € 50 κατ΄ άτομο ● 59-45 ημέρες πριν 100% της προκαταβολής ● 44-30 ημέρες πριν 25% ● 29-08 ημέρες πριν 50% ● 07-0 ημέρες  πριν την κρουαζιέρα 100%.

Seabourn Cruises
Για κρουαζιέρες διάρκειας έως 59 ημέρες : 57 ημέρες πριν την αναχώρηση 10% ● 56-42 ημέρες πριν 45% ● 41-16 ημέρες πριν 75% ● 16-6 ημέρες πριν 90%● 5-0 ημέρες πριν 100%
Για κρουαζιέρες διάρκειας άνω των 60 ημερών και άνω : 57 ημέρες πριν την αναχώρηση 10% ● 56-42 ημέρες πριν 45% ● 41-16 ημέρες πριν 75% ● 16-6 ημέρες πριν 90%● 5-0 ημέρες πριν 100%

P&O Cruises
Vantage / P&O Cruises Select and Early Saver Fares: Έως 91 ημέρες πριν την αναχώρηση προκαταβολή ● 90-57 ημέρες πριν 50% ● 56-42 ημέρες πριν 60% ● 41-16 ημέρες πριν 75%● 15-6 ημέρες πριν 90%% ● 6-0 ημέρες πριν 100%. Για Fly-Cruises η ημερομηνία αναχώρησης θεωρείτε η ημερομηνία αναχώρησης της πτήσης.
Getaway & other promotional Fares: Από την ημερομηνία της κράτησης έως την ημερομηνία αναχώρησης συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης non show τα ακυρωτικά ανέρχονται στο 100%


Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με  ειδικά  ναυλωμένες  πτήσεις  ή  ειδικά  ναυλωμένα  πλοία,  οι   παραπάνω  αναφερόμενες  χρονικές  περίοδοι  πιθανόν  να  είναι  μεγαλύτερες  και  τα  ποσοστά      παρακρατήσεων   υψηλότερα   και    αναφέρονται    ρητά     στο    έντυπο  πρόγραμμα του συγκεκριμένου ταξιδιού.   
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους πελάτες ή όχι.
 
15. Προαιρετικές Εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης
Στα περισσότερα λιμάνια κάθε κρουαζιέρας, προβλέπονται προαιρετικές εκδρομές. Οι προαιρετικές εκδρομές μπορούν να κρατηθούν εκ των προτέρων μαζί με την έκδοση του εισιτηρίου της κρουαζιέρας, πριν την ημερομηνία αναχώρησής σας. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα αποφασίσετε με άνεση τις εκδρομές της επιλογής σας και θα κερδίσετε πολύτιμο χρόνο κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Όλα τα ωράρια των εκδρομών προσαρμόζονται στη διάρκεια της παραμονής του πλοίου στο λιμάνι. Σε περίπτωση τελικής σας ακύρωσης δεν επιστρέφεται το αντίτιμο της εκδρομής. Σε διάρκεια ολοήμερης εκδρομής συνήθως συμπεριλαμβάνεται γεύμα εκτός κρουαζιερόπλοιου.

Όλες οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται αποκλειστικά και μόνο από την εκάστοτε πλοιοκτήτρια εταιρεία και δεν επιτρέπεται οργάνωση προαιρετικής εκδρομής να πραγματοποιηθεί από μεμονωμένους επιβάτες ή ομάδες επιβατών (γκρουπ). Σε περίπτωση κατά την οποία συμβεί να οργανωθεί εκδρομή εκδρομή από ομάδα (γκρουπ) η πλοιοκτήτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της αναίρεσης των ειδικών όρων συμμετοχής της ομάδας (γκρουπ) και την διεκδίκηση κανονικού ναύλου και αποζημείωσης για τις πραγματοποιηθείσες εκδρομές που οργανώθηκαν εκτός εταιρείας.

16. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
Επιστροφή χρημάτων για συμμετοχή πελάτη σε πρόγραμμα ταξιδιού ή κρουαζιέρας πραγματοποιείται μόνο από τη εταιρεία που έχει λάβει την πληρωμή και που έχει εκδώσει το εισιτήριο. Επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατόν να γίνει για υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στα προγράμματα των ταξιδιών ή κρουαζιερών και δεν χρησιμοποιήθηκαν ή για προπληρωμένες εκδρομές, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν καθώς επίσης και για τη μη ολοκλήρωση της κρουαζιέρας, λόγω υπαιτιότητας του πελάτη ή επιβάτη, για οποιονδήποτε λόγο.

17. ΑΠΟΣΚΕΥΗ/ΕΣ:
Οι αποσκευές παραδίδονται στον αερομεταφορέα ή μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους πελατών ή επιβατών, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπου  της εταιρείας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν ο κανονισμός της IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες, για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές.
H εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Σε ορισμένα είδη ταξιδιών (π.χ. με πούλμαν), κάθε πελάτης δικαιούται να μεταφέρει μαζί του μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή. Σε αεροπορικά ταξίδια επιτρέπεται μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ή μόνο μία χειραποσκευή. Αυτό εξαρτάται από την τιμή του αεροπορικού ναύλου, καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ειδικούς όρους για τα αεροπορικά εισιτήρια αναλόγως αν οι επιβάτες ταξιδεύουν με ή χωρίς αποσκευές.  
Στα αεροπορικά ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται συνήθως να ξεπερνά τα 20 κιλά, στην οικονομική θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν, επιπλέον, έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον πελάτη και πληρώνονται επί τόπου. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25) και τη μεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους μέχρι 100 γραμμαρίων, οι οποίες να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο, σε διαφανή θήκη 20x20 εκατοστών.
Εφιστάται η προσοχή σας, να μην τοποθετείτε χρήματα, είδη μεγάλης αξίας ή σημαντικά έγγραφα στις αποσκευές σας, διότι οι μεταφορείς αποζημιώνουν με βάση το βάρος της αποσκευής, ασχέτως του περιεχομένου της, σαν να περιείχε χρησιμοποιημένο ρουχισμό.
Εφ’ όσον έχετε μαζί σας τιμαλφή είδη, θα πρέπει να τα καταθέτετε προς φύλαξη στην ειδική θυρίδα των ξενοδοχείων, πλοίων ή άλλων καταλυμάτων. Η αποζημίωση δεν καλύπτει την αξία τους.
 
18. ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: 
Η συμμετοχή κάθε πελάτη σε οποιοδήποτε από τα ταξίδια ή κρουαζιέρες της εταιρείας, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων και των όρων της σύμβασης ταξιδιού. Στις περιπτώσεις συμμετοχής πελάτη σε κρουαζιέρα οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για την μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών τους είναι εκείνοι που διέπουν την συμβατική σχέση και τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του Επιβάτη και του Μεταφορέα (πλοιοκτήτριας εταιρείας ή οιοδήποτε ναυλωτή ή εκμεταλλευτή του πλοίου ή άλλο πρόσωπο στο βαθμό που έκαστος ενεργεί ως μεταφορέας ή για λογαριασμό του μεταφορέα) ή του Αερομεταφορέα ή του ξενοδοχείου. Οι όροι και προϋποθέσεις για την μεταφορά επιβατών και αποσκευών τους δεσμεύουν τα μέρη, επιβάτη και μεταφορέα ή αερομεταφορέα , είτε έχουν αναγνωσθεί είτε όχι. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις, για κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία ευρίσκονται στις ιστοσελίδες των μεταφορέων-πλοιοκτητριών εταιρειών. Η εταιρεία είναι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
 
19. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
Η εταιρεία και ο επιβάτης ή πελάτης δεσμεύονται να επιλύσουν, με καλή πίστη, κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει, κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Ο ΗΑΤΤΑ μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, εφ’ όσον τα μέρη το επιθυμούν. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.

Αναζήτηση στις Κρουαζιέρες

Προσφορές Κρουαζιέρας

MATCH MY CRUISE

Με την παρακάτω φόρμα μπορείτε να βρείτε την ιδανική κρουαζιέρα που ταιριάζει σε εσάς και την παρέα σας! Ακολουθείστε τα βήματα για να βρείτε τις κρουαζιέρες που σας ταιριάζουν:

Συμπληρώσατε επιτυχώς την φόρμα! Πατήστε την "Αναζήτηση" παρακάτω για να σας εμφανίσει τις κρουαζιέρες:

Βρέθηκαν Κρουαζιέρες

Μενού

Κρουαζιέρες

Προσφορές

Επικοινωνία